edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

ประวัติความเป็นมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นหมวดวิชา วิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และเริ่มเปิดทำการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2521 และหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ในปี พ .ศ. 2527

       เมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527” มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ทำให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน “สหวิทยาลัยล้านนา ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอาทิ มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

       ในปีการศึกษา 2543 คณะครุศาสตร์เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคนอกเวลา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปางเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และคณะครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารจัดการ และภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ในปีการศึกษาปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  109 คน
  เมื่อวาน
  154 คน
  เดือนนี้
  2,227 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,025 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,776 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง