edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
  ครูเป็นพลังพัฒนาชาติ ครุศาสตร์เป็นพลังพัฒนาครู

วิสัยทัศน์
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพ
  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5. บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  76 คน
  เมื่อวาน
  125 คน
  เดือนนี้
  511 คน
  เดือนที่แล้ว
  5,675 คน
  ปีนี้
  60,800 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  148,551 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง