เป้าหมายการพัฒนา

1. ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา
  1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และตรงกับความต้องการของสังคม
  1.2 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  1.3 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและความเป็นนานาชาติ
  1.4 การจัดการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
  1.5 นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตลอดจนเป็นผู้มีวินัย
  1.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2. ด้านการวิจัย
  2.1 มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  2.2 มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
  2.3 มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการผลิตในเชิงพาณิชย์
  2.4 มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้าง ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานวิจัย รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมแก่นักวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
  3.1 มีผลงานการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
  3.2 มีผลงานการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
  3.2 มีผลงานการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และการพัฒนาอันเกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน
  3.4 มีผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเด็นด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
  4.2 มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
  4.3 มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน
5. ด้านการบริหารจัดการ
  5.1 มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
  5.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
  5.3 มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
  5.4 มีวัฒนธรรมด้านจิตสาธารณะ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร และมีภูมิคุ้มกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  5.5 มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใช้ในการตัดสินใจ และประเมินสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  5.6 มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี


ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง