edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน
  1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สูงสุด
  2. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอย่างเข้มข้นและมีความต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อนำประโยชน์สู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
  4. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการให้สามารถนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  5. สืบสานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
  6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. จัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของคณะเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
  3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษา สามารถ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามา เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  5. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ การศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  6. สนับสนุนให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการของทุกหน่วยงานและนำข้อมูลจากผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  113 คน
  เมื่อวาน
  154 คน
  เดือนนี้
  2,227 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,025 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,776 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง