edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
“QT Model” (Qualified Teacher: QT)
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งบ่มเพาะนักศึกษาครู ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ใน “QT Model” จนเป็นครูที่มีคุณภาพ (Qualified Teacher) มีรายละเอียดดังนี้

1. ครูผู้มีจิตวิญญาณ หมายถึง ผู้มีจิตสำนึกตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมที่แสดงออกเป็นคุณลักษณะที่น่าชื่นชม เป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติหน้าที่ครู ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการคือ 1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู 2) มีทัศนคติเชิงบวก 3) เป็นแบบอย่างที่ดี 4) มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และ 5) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม

2. ครูผู้ตื่นรู้ หมายถึง ผู้ที่ตื่นตัว ตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดยืดหยุ่น และมีวิจารณญาณ สามารถนำความคิดออกมาใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการคือ 1) รู้จักและเข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 2) มีความฉลาดทางอารมณ์ 3) แสวงหาและกลั่นกรองความรู้ 4) ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม และ 5) ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

3. ครูนวัตกร หมายถึง ผู้ริเริ่ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม (เทคนิค วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ ผลงาน ฯลฯ) ที่มีประโยชน์ มีคุณค่า เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ประกอบด้วยลักษณะ 5 ประการคือ 1) คิดแก้ปัญหา 2) คิดสร้างสรรค์ 3) มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรม 4) มีทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ และ 5) สร้างเครือข่ายความรู้


ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  79 คน
  เมื่อวาน
  125 คน
  เดือนนี้
  511 คน
  เดือนที่แล้ว
  5,675 คน
  ปีนี้
  60,800 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  148,551 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง