นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน
  1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สูงสุด
  2. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอย่างเข้มข้นและมีความต่อเนื่อง
  3. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อนำประโยชน์สู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
  4. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการให้สามารถนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  5. สืบสานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
  6. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  1. จัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของคณะเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
  3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษา สามารถ นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามา เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  5. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพ การศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน พัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  6. สนับสนุนให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการของทุกหน่วยงานและนำข้อมูลจากผลการประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง