ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวบริการวิชาการ

 • ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม "การเรียนรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" 8 หลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 8 หลักสูตร ผู้อบรมจะได้รับวุฒิบัตรหลังการอบรม โดยสามารถคลิกเข้าร่วมการอบรมได้จากแบนเนอร์ตามชื่อหลักสูตรด้านล่าง คู่มือการเข้าใช้งาน
 • กิจกรรมบริการวิชาการ

  โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริฯในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 9 โรงเรียน ในอำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน

  โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางการศึกษา

  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นโครงการตามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 รุ่น

  โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีอาชีพ และ เป็นพลเมืองดี ส่งผลให้นักศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านทักษะอาชีพที่สนใจ ภายใต้การอบรมอาชีพหลักสูตระยะสั้น ตามความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รวมถึงส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อใช้ในการเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคต

  โครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพ โครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพ ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติภารกิจเสมือนหนึ่งครูประจำการ สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ รวมถึงฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดการในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพครูด้วยความภาคภูมิใจ

  โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ /รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

  โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ดำเนินการโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาสื่อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

  โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากดำเนินการโดยฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ เพื่อให้ชุมชนได้ชุดความรู้ท้องถิ่นที่ส่งเสริมรายได้โดยยึดฐานอาชีพเดิมและบริบทพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนได้นวัตกรรมองค์ความรู้ ในการลดต้นทุน/เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ในบริบทพื้นที่ และเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง และ ชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


  ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์/โทรสาร 054 241 303