ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

(ภาคเรียนที่ 2/2561)


กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาวิธีการใช้งาน
1. นักศึกษาให้ระบุ "ชื่อผู้ใช้" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. พบปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่ห้องสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 0112 
3. คู่มือการใช้งาน