ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

(ภาคเรียนที่ 1/2562)


เรียบร้อยแล้ว !


สำหรับอาจารย์ผู้สอน

วิธีการใช้งาน
1. นักศึกษาให้ระบุ "ชื่อผู้ใช้" โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. พบปัญหาในการใช้งานกรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่ห้องสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 0112 
3. คู่มือการใช้งาน