สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ประจำสาขา      facebook สาขา

ปรัชญา


      ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาขององค์กรและท้องถิ่น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนรวมและสังคม
 2. มีความรู้ความสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาภารกิจทางการศึกษาให้บรรลุผลความสำเร็จ
 3. มีความเป็นนักบริหารมืออาชีพ สื่อสาร สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นและที่เป็นสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
 4. สามารถใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในองค์กรและสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษา
 3. นักวิชาการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. นักวิชาการอิสระทางด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 ใหม่ !
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) ใหม่ !
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง