edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ประจำสาขา      facebook สาขา
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560


ชื่อปริญญา
อักษรย่อปริญญา
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่ การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 3. มีทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นำมาซึ่งเทคโนโลยีและการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
 4. มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและมีความตระหนักในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการเรียนรู้


โครงสร้างหลักสูตร


1) แผน ก (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) แบบ ก 2 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้

แผนการศึกษาข้อมูลทั่วไปอาคาร 52 คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)

ห้องสืบค้น อาคาร 52

ศูนย์วิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

ติดต่ออาจารย์ประจำสาขา


 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
  084 600 6885
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
  081 055 0330
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
  086 913 1769
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว
  081 913 7112


ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สภากาชาดไทย ส่งหนังสือรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ใหม่ !
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  101 คน
  เมื่อวาน
  146 คน
  เดือนนี้
  2,394 คน
  เดือนที่แล้ว
  4,088 คน
  ปีนี้
  53,280 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  141,031 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง