NACE 2018

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑ : NACE 2018
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 Creativity & Learning Development for Local Sustainable
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Register and Sign in
สำหรับผู้ร่วมส่งบทความ และนำเสนอผลงาน
สำหรับผู้ร่วมงานประชุมExpert Speaker
การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Oral Presentation
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย

Poster Presentation
การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์งานวิจัย และการนำผลการวิจัยเพื่อบูรณาการกับการศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใช้สังคมที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง

     ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย" โดยได้ประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ "ครุศาสตร์วิจัย 2561 : NACE 2018 สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เพื่อสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้นวัตกรรม และมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการทางการศึกษา

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ

3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

สาขาที่เปิดรับบทความวิจัย

สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาทุกสาขา และงานวิจัยเชิงพื้นที่

  • สาขาหลักสูตร และการสอน (ปฐมวัย และ 8 กลุ่มสาระ)
  • สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
  • สาขาบริหารการศึกษา
  • สาขาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา
  • งานวิจัยเชิงพื้นที่
  • จิตวิทยาทางการศึกษา


กำหนดการ

เปิดรับลงทะเบียน และเปิดรับบทความฉบับเต็ม (full paper) 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม 20 เมษายน 2561
แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความฉบับเต็ม 24 เมษายน 2561
เปิดรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ร่วมนำเสนอผลงาน และแสดงหลักฐานการชำระเงิน 24 เมษายน 2561
วันสุดท้ายของการชำระเงิน ร่วมนำเสนอผลงาน และแสดงหลักฐานการชำระเงิน 30 เมษายน 2561
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์หลังการแก้ไข 22 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน และลำดับการนำเสนอ 25 มิถุนายน 2561
วันจัดการประชุมวิชาการ 7 กรกฎาคม 2561

 


อัตราค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

บุคคลทั่วไป / น.ศ. ป.โท / น.ศ. ป.เอก 3,000 บาท
นิสิต / นักศึกษา ป.ตรี 2,500 บาท
บุคลากรภายในเครือข่ายความร่วมมือ 2,500 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 500 บาท