ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม
แบบประเมิน
รายงานประจำปี
รายชื่อผู้ประเมิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แบบฟอร์มเสนอโครงการ (ปรับปรุง 64)
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมมชน
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

 • กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
 • แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี
 • แบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา(เกณฑ์ 58)

 • ตารางคำนวณคะแนนระดับ ป.ตรี 2562-หลักสูตร58
 • ตารางคำนวณคะแนนระดับ ป.โท 2562-หลักสูตร48
 • ตารางคำนวณคะแนนระดับ ป.โท 2562-หลักสูตร58

 • 1. หน้าปก มคอ7 (ใช้กับทุกระดับ).docx
 • 2. แบบฟอร์ม มคอ7-ป.ตรี-58.docx
 • 3. แบบฟอร์ม มคอ7-ป.โท-58.docx
 • 4. แบบฟอร์ม มคอ7-ป.บัณฑิต-58.docx
 • ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com