รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ประสานงานประจำหน่วย
ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์   โทร.081 706 1464
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว   โทร.081 055 0330
อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี   โทร.084 378 0056
คุณกชพรรณ เขมเกื้อกูล   โทร.093 341 6919
คุณวิมลรัตน์ หน่องาม   โทร.083 860 0165
หน่วยประสานงานกลาง 054 241 303 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
ค้นหา เช็คราคา โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง


Copyright 2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง