คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปรัชญา


ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาขององค์กรและท้องถิ่น


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนรวมและสังคม

2. มีความรู้ความสามารถใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาภารกิจทางการศึกษาให้บรรลุผลความสำเร็จ

3. มีความเป็นนักบริหารมืออาชีพ สื่อสาร สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นและที่เป็นสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. สามารถใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าวิจัย แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ


1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในองค์กรและสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษา

3. นักวิชาการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. นักวิชาการอิสระทางด้านการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edu@g.lpru.ac.th
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.