คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปรัชญา


     มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีความรู้เชิงวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางวิชาการสู่การพัฒนาการศึกษาหรือท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ


ลักษณะของหลักสูตร


- ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (แผน ก แบบ ก 2) ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และอาทิตย์)

- การจัดการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ นักศึกษาได้ ฝึกฝนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากการทำวิจัย (Constructivism Approach or Research Based Learning : RBL) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนอย่างเป็นสุข ระหว่างการเรียนการสอนในทุกรายวิชา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


     ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา


     เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัย ประเมินผลการศึกษา มาพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการแสวงหาและผสมผสานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล เป็นผู้ที่ยึดถือจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม


ติดต่อสอบถามการสมัคร


อาจารย์เบญจมาศ พุทธิมา โทร. 054-237399 ต่อ 7008, มือถือ 085-712-0005คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edu@g.lpru.ac.th
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.