คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปรัชญา


     มุ่งผลิตนักวิชาการของท้องถิ่นที่สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในทุกระบบการศึกษาได้ โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพในการสร้าง และใช้หลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของท้องถิ่นอันเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาของประเทศได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. มีองค์ความรู้ มีทักษะปฏิบัติ มีความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและการสอนอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถเชื่อมโยงศาสตร์สากลกับท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3. มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และมีสมรรถนะในการแสวงหาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาวิชาชีพ


1. ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน

2. ครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา

3. อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา

4. นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

5. นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edu@g.lpru.ac.th
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.