คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อปริญญา


ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)


อักษรย่อปริญญา


(ภาษาไทย) ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Educational Technology and Communications)
ปรัชญาของหลักสูตร


     ผลิตนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีความเจริญทางปัญญา รู้เท่าทันเทคโนโลยีสามารถชี้นำและเสนอความถูกต้องต่อวงการศึกษาของชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
     1. มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่ การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

     3. มีทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นำมาซึ่งเทคโนโลยีและการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

     4. มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและมีความตระหนักในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการเรียนรู้


โครงสร้างหลักสูตร


1) แผน ก (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) แบบ ก 2 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้


แผนการศึกษาข้อมูลทั่วไปอาคาร 52 คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)

ห้องสืบค้น อาคาร 52

ศูนย์วิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edu@g.lpru.ac.th
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.