คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์

รศ.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา

อาจารย์เกศนีย์ อิ่นอ้าย
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ

ผศ.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
คณาจารย์ประจำ

ผศ.ปริตต์ สายสี
คณาจารย์ประจำ

อาจารย์ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
คณาจารย์ประจำ

รศ.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.สมบัติ นพรัก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบรรพ์ ใสแจ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย รินดวงดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.