ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภายในคณะครุศาสตร์ และแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มภายในคณะครุศาสตร์

(ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขอไปราชการ ปร.1
แบบฟอร์มลาพักผ่อน (ไม่เกิน 5 วัน)
แบบใบลาพักผ่อน (ลาเกิน 5 วัน)
แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มบันทึกขอลาออกลูกจ้างรายวัน
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ และ แฟนเพจคณะฯ
แบบฟอร์มใบขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มใบขอยืมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มจองวัสดุและครุภัณฑ์
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับพยาบาล (จ่ายตรง)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มขอรับบริการอาคารสถานที่ (แจ้งซ่อม)
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (ภายในจังหวัดลำปาง)
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินรางวัล
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร (ใหม่)
แบบฟอร์มรายงานประจำปี (หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์)
แบบคำร้องขอรับหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับกาศึกษาบุตร
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบสำรวจโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบฟอร์มภายในอื่นๆ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

เอกสารภายในอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

 

แบบฟอร์มมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยฯ
แบบขออนุญาตใช้โทรศัพท์ทางไกล
แบบฟอร์มขอใช้บริการคัดสำรูปภาพ-ภาพวีดิโอและสื่อมัลติมีเดีย
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์-กองกลาง-สำนักงานอธิการบดี-มร.ลป.
แบบฟอร์มคัดสำเนาด้วยเครื่องไรโซกราฟ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นของมหาวิทยาลัยฯ

 

 


     
top
Top up