ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบฟอร์มคณะครุศาสตร์
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ห้องผลิตสื่อ ห้องเรียน คณะครุศาสตร์
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มการขอไปราชการ ปร.1
แบบฟอร์มลาพักผ่อน (ไม่เกิน 5 วัน)
แบบฟอร์มขอลาพักผ่อน (ลาเกิน 5 วัน)
แบบฟอร์มขอลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มบันทึกขอลาออกลูกจ้างรายวัน
แบบฟอร์มใบขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มจองวัสดุและครุภัณฑ์
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับพยาบาล (จ่ายตรง)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มขอรับบริการอาคารสถานที่ (แจ้งซ่อม)
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (ภายในจังหวัดลำปาง)
แบบฟอร์มการขอเเงินรางวัลสำหรับผลงานทางวิชาการ-ผลงานวิจัย-หรือผลงานสร้างสรรค์
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร (ใหม่)
แบบฟอร์มรายงานประจำปี (หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์)
แบบฟอร์มคำร้องขอรับหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบฟอร์มสำรวจโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกปฐมวัย
แบบฟอร์มส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน "I"
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการ - กรณีใช้วันลา
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ พนง.ราชการและ พนง.ม. - กรณีไปราชการ
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ พนง.ราชการและ พนง.ม. - กรณีใช้วันลา
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการ. - กรณีไปราชการ
แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนศึกษา
แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ และแฟนเพจคณะครุศาสตร์
แบบฟอร์มขอใช้บริการคัดสำเนารูปภาพ วีดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย
แบบฟอร์มขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้ง เดินสายระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์
แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มขอรับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟฟิก งานอาร์ท งานออกแบบ
แบบฟอร์มขอรับบริการพิมพ์เอกสาร รูปถ่าย ภาพกราฟฟิก หน้าปกหนังสือ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานออนไลน์คณะครุศาสตร์
แบบฟอร์มขออัปโหลดไฟล์เอกสารขึ้นเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ขอเพิ่มแบบฟอร์มดาวน์โหลด บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ได้ที่งานธุรการ ชั้น 5

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.