ตารางการใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน อาคาร 1 อาคาร 7 และอาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตารางการใช้ห้องผลิตรายการ ชั้น 5 อาคาร 52
อุปกรณ์บันทึกการถ่ายทำ

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคาร 52 ชั้น 5
(20 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน (ประธาน)
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องประชุมเอื้องสามปอย อาคาร 52 ชั้น 5
(10 ที่นั่ง)
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องประชุมเอื้องเงิน อาคาร 52 ชั้น 4
(17 ที่นั่ง)
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องผลิตสื่อ อาคาร 52 ชั้น 3
ไม่มีอุปกรณ์โสตฯ

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องประชุมกาซะลอง อาคาร 1 ชั้น 1
(35 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องประชุมทองกวาว อาคาร 1 ชั้น 2
(50-80 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้อง Microteaching อาคาร 1 ชั้น 2
(40 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
เครื่องฉาย Visualizer
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร 7 ชั้น 3
(32 ที่นั่ง *ผู้สอน 1 ที่นั่ง)
ไมโครโฟน
กระดานอัจฉริยะ
โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5
ตารางการใช้ห้องเรียนต่างๆ อาคาร 1 และ อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
ไมโครโฟน
โปรเจคเตอร์

เขียนแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่งานธุรการ คณะครุศาสตร์ ชั้น 5