หลักสูตรระยะสั้น 2562
รายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สมัครเข้าร่วมอบรม (ปิดรับสมัคร !) | เข้าสู่ระบบ | หมายเลขบัญชี | ผู้ดูแลหลักสูตร | ผู้ดูแลระบบ

คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป. ขอยุติการรับสมัครเข้ารับการอบรม และขอยกเลิกการอบรมทั้ง 24 หลักสูตร เนื่องจากมีจำนวนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ในการนี้ ผู้ที่ได้ดำเนินการโอนค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 083 580 7665 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ตาราง ปชส. หลักสูตร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม | หนังสือแจ้งยกเลิกการอบรม

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมอบรม

1. ติดต่อลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหลักสูตร
2. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกเมนู "สมัครเข้าร่วมอบรม"
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกเมนู สมัครเข้าร่วมอบรม >> กรอกข้อมูล >> เข้าสู่ระบบ >> เลือกหลักสูตรที่สนใจ >> บันทึก >> โอนเงิน >> เข้าสู่ระบบ >> แจ้งชำระเงิน >> รอการอนุมัติ >> เสร็จสิ้น

สาขาวิชา ลำดับ ชื่อหลักสูตร (คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียด) จำนวนรับ (คน) ค่าลงทะเบียน จำนวนวันอบรม วันที่จัดอบรม
การศึกษาปฐมวัย
2 หลักสูตร
อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
06-4945-5935
1. c การบริหารจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 60 1500.- 2 วัน
2. c นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 60 1500.- 2 วัน
ภาษาไทย
2 หลักสูตร
ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์
08-1746-2314
3. c การอ่านทำนองเสนาะ 35 1500.- 2 วัน
4. c การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 35 1500.- 2 วัน
ภาษาอังกฤษ
5 หลักสูตร
อ.พงษ์ทวี ทัศวา
08-7397-7770
5. c เทคนิคการจัดค่ายภาษาอังกฤษ 50 1000.- 1 วัน
6. c การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบพหุปัญญาเชิงรุกในศตวรรษที่ 21 50 1500.- 2 วัน
7. c การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิคน์ My Echo 50 1500.- 2 วัน
8. c การผลิตสื่อจากแหล่งสืบค้นออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูภาษาอังกฤษ 50 1500.- 2 วัน
9. c เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้เกมและเพลงสำหรับครูภาษาอังกฤษ 50 1500.- 2 วัน
คอมพิวเตอร์
7 หลักสูตร
อ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว
08-1913-7112
10. c การสร้างบทเรียน e-Learning โดยใช้ edmodo 30 1500.- 2 วัน
11. c การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 30 1500.- 2 วัน
12. c การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างแอพพลิเคชันบนมือถือแอนดรอยด์ (คอมพิวเตอร์) 20 1500.- 2 วัน
13. c การพัฒนาสื่อการสอนเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Constuct 2 40 1500.- 2 วัน
14. c การผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 40 1500.- 2 วัน
15. c การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 30 1500.- 2 วัน
16. c การถ่ายภาพเพื่อการศึกษาด้วยสมาร์ทโฟน 30 1000.- 1 วัน
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
2 หลักสูตร
ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
08-3477-5891
17. c ครูยุคไทยแลนด์ 4.0 เข้าใจผู้เรียนด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาและการแนะแนว 35 1500.- 2 วัน
18. c ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 35 1500.- 2 วัน
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
6 หลักสูตร
อ.เบญจมาศ พุทธิมา
08-5712-0005
19. c การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายสำหรับการดำเนินงานวิจัย 40 1000.- 1 วัน
20. c การบริหารจัดการรายการอ้างอิงแบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม EndNote 40 1000.- 1 วัน
21. c การประยุกต์ใช้แบบทดสอบด้วยแอพลิเคชัน 40 1000.- 1 วัน
22. c การประเมินตามสภาพจริง Authentic assessment ในชั้นเรียน 40 1000.- 1 วัน
23. c เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 40 1000.- 1 วัน
24. c การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิคส์ (Hi! Phonics) 120 1500.- 2 วัน
การบริหารการศึกษา
2 หลักสูตร
อ.ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
09-5469-5641
25. c การวางแผนกลยุทธ์ในยุคศตวรรษที่ 21 80 1000.- 1 วัน
26. c ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 80 1000.- 1 วัน
หลักสูตรและการสอน
2 หลักสูตร
อ.เกษตร วงศ์อุปราช
08-6673-3871
อ.ปณิสรา จันทร์ปาละ
06-1523-5669
27. c การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้สื่อเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์ 30 1000.- 1 วัน
28. c การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยอิงแนวคิด Coaching Mentoring Supervision และ Professional Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 30 1500.- 2 วัน
หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์ จะมอบหนังสือสำคัญแสดงการเข้ารับการอบรมแก่ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- คณะครุศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก รายการอบรมหากมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่สามารถเปิดได้ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบและโอนเงินค่าสมัครคืนให้แก่ผู้สมัคร แต่จะไม่รับผิดชอบการโอนคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edulpru.com | Pic from pngtree.com