แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะครุศาสตร์ (งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษา งานอาคารสถานที่ งานการเงิน/พัสดุ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู)


แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดคลิกเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

เพศ *

ชาย        หญิง


อายุ *

ต่ำกว่า 20 ปี        20-30 ปี        31-40 ปี        41-50 ปี        มากกว่า 50 ปี


วุฒิการศึกษา *

ต่ำกว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก


ประเภทผู้รับบริการ *

ผู้บริหาร        อาจารย์        เจ้าหน้าที่        นักศึกษาปัจจุบัน        ศิษย์เก่า        ประชาชนทั่วไป


ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความสะดวก และความรวดเร็วของการให้บริการ
ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการบริการด้วยสื่อต่างๆ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ
ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก / ความสะอาด *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์
มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 1
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 7
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 1
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 7
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับผลจากการบริการของหน่วยงาน

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม*

(กรุณากรอกโค้ดยืนยันการประเมิน)ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.