ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เว็บไซต์ https://www.edulpru.com/eu/tptc