ระบบควบคุมครุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(สำหรับหน่วยงาน/สาขา)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 

ติดต่อขอชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 อาคาร 52


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์