edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 • ตารางอบรมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศ การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563

 • สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 38
  ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 (*จากเดิม 22-25 เมษายน 2564 !)
  # ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
  1 ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 45 ที่นั่ง
  (เต็ม !)
  ตรวจสอบ
  2 ครูชำนาญการพิเศษ (ยกเลิก)
  *จำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ในการรับตามประกาศคณะฯ
  5 ที่นั่ง ตรวจสอบ
  ปรับปรุงรายชื่อล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 15:18 น.
  *ทางคณะจะปรับปรุงและแจ้งรายชื่อใหม่บนเว็บไซต์ทุกๆ วันศุกร์ เวลา 14.30 น. (โดยประมาณ)
  เอกสารดาวน์โหลด
  ให้ผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนา ที่ดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้
 • ใหม่ ! แบบฟอร์มแนวทางการคัดกรองผู้เข้าอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
 • ใหม่ ! ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานตัวการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ
 • ดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ

 • แผนที่เดินทางมายังตึกคณะครุศาสตร์ หลังใหม่ (อาคาร 52)
  ที่พักในมหาวิทยาลัย โรงแรมอาลัมพาง ติดต่อ 054-237369 หรือ 054-237399 ต่อ 1703
  รายชื่อโรงแรม/ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ค้นหา เช็คราคา โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดลำปาง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  114 คน
  เมื่อวาน
  154 คน
  เดือนนี้
  2,227 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,025 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,776 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง