edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 1. แบบสำรวจฐานข้อมูลโรงเรียน-ฉบับปรับปรุงข้อมูลเดิม
 2. แบบสำรวจฐานข้อมูลโรงเรียน-ฉบับข้อมูลเต็มที่ยังไม่เคยส่งข้อมูล

แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
 1. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการโดยยานพาหนะเครื่องบิน กรณีที่ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
 2. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการโดยยานพาหนะเครื่องบิน กรณีที่เบิกค่าใช้จ่าย
 3. แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดลำปาง ช่วง COVID-19 ระบาด
 4. แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Microteaching คณะครุศาสตร์
 5. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ห้องผลิตสื่อ ห้องเรียน คณะครุศาสตร์ Update!
 6. แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 7. แบบฟอร์มการขอไปราชการ ปร.1
 8. แบบฟอร์มลาพักผ่อน (ไม่เกิน 5 วัน)
 9. แบบฟอร์มขอลาพักผ่อน (ลาเกิน 5 วัน)
 10. แบบฟอร์มขอลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร (ไม่เกิน 5 วัน)
 11. แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 12. แบบฟอร์มบันทึกขอลาออกลูกจ้างรายวัน
 13. แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการ - กรณีใช้วันลา
 14. แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ พนง.ราชการและ พนง.ม. - กรณีไปราชการ
 15. แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ พนง.ราชการและ พนง.ม. - กรณีใช้วันลา
 16. แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการ. - กรณีไปราชการ
 17. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับพยาบาล (จ่ายตรง)
 18. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (ภายในจังหวัดลำปาง)
 19. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร (ใหม่)
 20. แบบฟอร์มคำร้องขอรับหมวกนิรภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 21. แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 22. แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด

แบบฟอร์มงานวิชาการ
 1. แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
 2. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์
 3. แบบฟอร์มส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน "I"

แบบฟอร์มงานการเงินและพัสดุ
 1. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 2. แบบฟอร์มใบขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
 3. แบบฟอร์มจองวัสดุและครุภัณฑ์
 4. หนังสือมอบอำนาจ
 5. ใบมอบฉันทะ

แบบฟอร์มงานแผนและประกันคุณภาพ
 1. แบบฟอร์มรายงานประจำปี (หน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์)

แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา
 1. แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ และแฟนเพจคณะครุศาสตร์
 2. แบบฟอร์มขอใช้บริการคัดสำเนารูปภาพ วีดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย
 3. แบบฟอร์มขอยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 4. แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 5. แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้ง เดินสายระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์
 6. แบบฟอร์มขอรับบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 7. แบบฟอร์มขอรับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟฟิก งานอาร์ท งานออกแบบ
 8. แบบฟอร์มขอรับบริการพิมพ์เอกสาร รูปถ่าย ภาพกราฟฟิก หน้าปกหนังสือ
 9. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานออนไลน์คณะครุศาสตร์
 10. แบบฟอร์มขออัปโหลดไฟล์เอกสารขึ้นเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  4 คน
  เมื่อวาน
  114 คน
  เดือนนี้
  2,341 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,139 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,890 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง