edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2564

6/10/64 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms" แก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย...
28/9/64 แสดงความยินดี : คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติชญา สุรินทร์โท และนายณัฐวัฒน์ สุวรรณสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับโล่พระราชทานรางวัลชมเชย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อออนไลน์ ครั้งที่ 3
30/8/64 สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ และ ดร.ประจักษ์ สีหราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29/8/64 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์
11/8/64 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา
4/8/64 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการจัดการการอบรมโครงการ "อบรมรอบรู้ในหน้าที่ครู" (รูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกว่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา...
3/8/64 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5 (รูปแบบออนไลน์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "The LPRU Education in New Normal Education"...
7-8/8/64 วันที่ 7-8 ส.ค. 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผลการจัดการเรียนรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยมีโรงเรียนในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน เข้าร่วม 55 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนแกนนำ 15 โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 40 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน กว่า 200 คน...
29/7/64 คณะครุศาสตร์ โดยผศ.สมชาย เมืองมูล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนโรงเรียพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โรงเรียนแม่สุกศึกษา โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา...
28/7/64 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชดำริฯการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เนื่องด้วยการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานสืบสานโครงการในพระราชดำริฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป...
23-24/7/64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน...
9-23/7/64 วันที่ 9 - 23 ก.ค. 64 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษารายวิชาภาษาไทย"...
2/7/64 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของห้องเรียน พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมอื่น ๆ เพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ณ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30/6/64 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้านักเรียน...
28/6/64 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมร่วมกับผศ.ประหยัด ช่วยงาน และคณะดำเนินงาน ฝ่ายงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ในการเตรียมงานและ...
25/6/64 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายฯ ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 อาคาร 52 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...
17/6/64 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38 หลักสูตร ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 โดยการจัดการพัฒนาในครั้งนี้...
15/6/64 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...
7/6/64 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้...
6/6/64 วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การบันทึกการสอนด้วย Loom" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)...
5/6/64 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites" ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)...
News ! คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี ในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประเภทรางวัล นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ นายธรากร แก้วคำปัน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
31/5/64 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น ประธานสาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
28/5/64 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
28/5/64 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พร้อมด้วย...
27/5/64 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ประธานวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วย...
27/5/64 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ประธานวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว พร้อมด้วย...
26/5/64 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว ประธานวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย...
25/5/64 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล เพียรผดุงพร ประธานวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
25/5/64 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล ประธานวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร...
24/5/64 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมด้วย...
11-12/5/64 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม "การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา" แบบ Online ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน...
7/5/64 การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. พิธีเปิดโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาตร์...
6-7/5/64 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรม "การออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา" แบบ Online ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน...
31/3/64 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ได้รับผลประเมินสูงสุด...
8/3/64 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงานให้กับคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารชุดเดิม นำโดย ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร และคณะผู้บริหารชุดเดิม ร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารชุดใหม่...
8/3/64 โครงการพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและให้ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่...
4/3/64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย นายธรากร แก้วคำปัน ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย รหัส 58 ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
4/3/64 สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (บูรณาการกับรายวิชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียน...
3/2/64 วันนี้ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในการติดตามตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์...
1/2/64 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตามโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงราย...
27/1/64 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ผศ.ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต...
15/1/64 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564...
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สภากาชาดไทย ส่งหนังสือรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ใหม่ !
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  99 คน
  เมื่อวาน
  146 คน
  เดือนนี้
  2,394 คน
  เดือนที่แล้ว
  4,088 คน
  ปีนี้
  53,280 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  141,031 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง