edu@g.lpru.ac.th . 0835807665

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Login

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะครุศาสตร์ (งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษา งานอาคารสถานที่ งานการเงิน/พัสดุ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู)

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดคลิกเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

เพศ *

ชาย        หญิง


อายุ *

ต่ำกว่า 20 ปี        20-30 ปี        31-40 ปี        41-50 ปี        มากกว่า 50 ปี


วุฒิการศึกษา *

ต่ำกว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี        ปริญญาโท        ปริญญาเอก


ประเภทผู้รับบริการ *

ผู้บริหาร        อาจารย์        เจ้าหน้าที่        นักศึกษาปัจจุบัน        ศิษย์เก่า        ประชาชนทั่วไป


ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความสะดวก และความรวดเร็วของการให้บริการ
ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการบริการด้วยสื่อต่างๆ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ
ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก / ความสะอาด *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์
มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 1
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 7
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ อาคาร 52
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 1
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 7
สภาพภูมิทัศน์ รอบอาคาร 52
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1
ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับผลจากการบริการของหน่วยงาน

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม7 + 1 = ?


QR Code ระบบประเมินความพึงพอใจฯ

ลิงค์ระบบประเมิน https://edulpru.com/p-serv-5.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะครุศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักศึกษา (เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาหารแห้ง ฯลฯ) ในโครงการ "ครูปันสุข" ใหม่ !
 • ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ -​ 18 มิ.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) รับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ 50 ปีราชภัฏลำปางบนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 9 มิถุนายน 2564
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ !
 • สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกรเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564
 • สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
 • มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 3 อัตรา
 • สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 จำนวน 63 อัตรา
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน
 • รายงานภาวะสังคมไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  5 คน
  เมื่อวาน
  114 คน
  เดือนนี้
  2,341 คน
  เดือนที่แล้ว
  10,402 คน
  ปีนี้
  49,139 คน
  ปีที่แล้ว
  22,364 คน
  ทั้งหมด
  136,890 คน
  ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง