Personal information System  
ระบบสารสนเทศบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)

ข้อมูลบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

หน่วยงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พ.ราชการ
วิชาการ
สนับสนุน
รายวัน
รวม
สำนักงานคณบดี 1 0 0 11 7 19
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 0 4 0 0 5
สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 8 0 0 8
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 12 0 0 12
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 0 7 0 0 8
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 0 9 0 1 11
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0 4 0 0 4
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0 0 6 0 0 6
สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา 1 0 6 0 1 8
หลักสูตร ป.บัณฑิต 1 0 3 1 0 5
รวมบุคลากร 6 0 59 12 9 86


แยกตามประเภท
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน (ปฏิบัติจริง)
สายวิชาการ 64 คน
สายสนับสนุน 22 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติจริง 84 คน
ลาศึกษาต่อ 2 คน


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติจริง)
อาจารย์ 28 คน
อาจารย์ ดร. 12 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 15 คน
รองศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ ดร. 0 คน
ศาสตราจารย์ 0 คน
ศาสตราจารย์ ดร. 0 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (ปฏิบัติจริง)
ปริญญาเอก 27 คน
ปริญญาโท 38 คน
ปริญญาตรี 12 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 1 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1 คน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 5 คน©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง