Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

จิรพันธ์ เครือสาร ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อย่อ สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ
1 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม การแนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545
2 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง