Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สำนักงานคณบดี (19)


นายวีระชัย รินดวงดี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน หัวหน้าสำนักงาน
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงาน งานบริการการศึกษาฯ
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางกาบแก้ว ขันอินผูก
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางคำเหมย ใจวรรณะ
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางจันทร์ธิดา รู้ครอง
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางจันทร์เป็ง แสงจินะ
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวทัศพร ศรีวาลา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี ฝ่ายงาน งานการเงินและพัสดุ
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางนารี บุบผากอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงาน งานการเงินและพัสดุ
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางปิ่นอนงค์ หน่องาม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางผ่องใส เตจะโน
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายพงษ์สิทธิ์ แก้วบังวัน
ตำแหน่ง คนงาน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวภัสสร อุ่นผูก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางวิมลรัตน์ หน่องาม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายอานนท์ นันตาปลูก
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางอารมณ์ พรมเพ็ชร
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางเจมขวัญ ศรียอด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงาน งานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางเทียมจันทร์ นันต๊ะภาพ
ตำแหน่ง แม่บ้าน ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง