Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (5)


นางสาวเกศนีย์ อิ่นอ้าย
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน หลักสูตร ป.บัณฑิต
ตำแหน่งการบริหารงาน รองคณบดีฝ่ายวางแผน
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวจุติมา เมทนีธร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน หลักสูตร ป.บัณฑิต
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวธัญญารัตน์ ตัวละมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวสุธิดา พลชำนิ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวอัมเรศ เนตาสิทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง