Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (8)


นายสมชาย เมืองมูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน เลขานุการสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายปราโมทย์ พรหมขันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง