ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (8)


นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายสมชาย เมืองมูล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายปราโมทย์ พรหมขันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์

ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2021 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง