Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (6)


นายอดุลย์ ปัญญา
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายจิรพันธ์ เครือสาร
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวพิชชา ถนอมเสียง
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางวิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง