Personal information System  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา (8)


นางเยาวทิวา นามคุณ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวปรารถนา โกวิทยางกูร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน คณบดี
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายพงศ์วัชร ฟองกันทา
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร. ฝ่ายงาน หลักสูตร ป.บัณฑิต
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวพรสวรรค์ ปันปลูก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายวิทเอก สว่างจิตร
ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาววิยดา เหล่มตระกูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นางสาวเบญจมาศ พุทธิมา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 


นายเศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝ่ายงาน -
ตำแหน่งการบริหารงาน -
ประวัติการศึกษา
ผลงานวิจัย
 

 ©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง