Personal information System  
   

รายชื่อบุคลากร ตามวุฒิการศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 6 ทั้งหมด 5 รายการ


ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อ - นามสกุล
1 ประถมศึกษา ปีที่ 6 นางกาบแก้ว ขันอินผูก
2 ประถมศึกษา ปีที่ 6 นางคำเหมย ใจวรรณะ
3 ประถมศึกษา ปีที่ 6 นางจันทร์ธิดา รู้ครอง
4 ประถมศึกษา ปีที่ 6 นางอารมณ์ พรมเพ็ชร
5 ประถมศึกษา ปีที่ 6 นางเทียมจันทร์ นันต๊ะภาพ

 

©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง