Personal information System  
   

รายชื่อบุคลากร ตามวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมด 2 รายการ


ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อ - นามสกุล
1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นายพงษ์สิทธิ์ แก้วบังวัน
2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นางสาวภัสสร อุ่นผูก

 

©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง