Personal information System  
   

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 84 รายการ


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
2 นางสาวกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3 นางกาบแก้ว ขันอินผูก แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
4 นางสาวกิตติมา สิงห์สนธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5 นางสาวกิตติยา ปลอดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
6 นางคำเหมย ใจวรรณะ แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
7 นางสาวจรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 นางจันทร์ธิดา รู้ครอง แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
9 นางจันทร์เป็ง แสงจินะ แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
10 นายจิรพันธ์ เครือสาร อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
11 นางสาวจุติมา เมทนีธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
12 นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
13 นางสาวชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา อาจารย์ ดร. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
14 นางสาวณฤติยา เพ็งศรี อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15 นายณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16 นางสาวณัฐชยา ปันทกา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
17 นางสาวดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
18 นางสาวดวงพร อุ่นจิตต์ อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19 นางสาวดวงฤดี สนิทนวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
20 นางสาวดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
21 นางสาวทัศพร ศรีวาลา นักวิชาการเงิน และบัญชี สำนักงานคณบดี
22 นางสาวธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23 นางสาวธัญญารัตน์ ตัวละมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
24 นางสาวธิดารัตน์ ผมงาม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
25 นางนภาลัย ศรีวิชัย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26 นางนารี บุบผากอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
27 นางบุษราคัม อินทสุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28 นางปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29 นางสาวปณิสรา จันทร์ปาละ อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
30 นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
31 นางสาวปรารถนา โกวิทยางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
32 นายปราโมทย์ พรหมขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
33 นายปริญญภาษ สีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
34 นายปริตต์ สายสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
35 นางปิ่นอนงค์ หน่องาม นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
36 นางผ่องใส เตจะโน แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
37 นายพงศ์ทวี ทัศวา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
38 นายพงศ์วัชร ฟองกันทา อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
39 นายพงษ์สิทธิ์ แก้วบังวัน คนงาน สำนักงานคณบดี
40 นางสาวพรชนนี ภูมิไชยา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
41 นางสาวพรสวรรค์ ปันปลูก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
42 นางสาวพิชชา ถนอมเสียง อาจารย์ ดร. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
43 นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
44 นางสาวภัทราภรณ์ คำลือสาย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
45 นางสาวภัสสร อุ่นผูก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
46 นางสาวมนตา รัตนจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
47 นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
48 นางสาวรติรส ก้อนเงิน อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
49 นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 นายวาทิต ธรรมเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
51 นายวิทเอก สว่างจิตร อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
52 นางวิมพ์วิภา บุญกลิ่น อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
53 นางวิมลรัตน์ หน่องาม นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
54 นางสาววิยดา เหล่มตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
55 นางสาววิศาธร ทนุกิจ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
56 นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
57 นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานคณบดี
58 นายสมชาย เมืองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
59 นายสมบัติ คำมูลแก้ว อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
60 นางสายชล เพียรผดุงพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
61 นางสาวสุจิตรา ปันดี อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
62 นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
63 นางสาวสุธิดา พลชำนิ อาจารย์ ดร. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
64 นางสุธิษณา โตธนายานนท์ อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
65 นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
66 นางสาวสุวรรณี เครือพึ่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
67 นายอดุลย์ ปัญญา อาจารย์ ดร. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
68 นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
69 นางสาวอภิรดี จีนคร้าม อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
70 นางอรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
71 นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
72 นางสาวอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
73 นายอานนท์ นันตาปลูก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี
74 นางอารมณ์ พรมเพ็ชร แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
75 นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
76 นางสาวเกศนีย์ อิ่นอ้าย อาจารย์ ดร. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
77 นายเกษตร วงศ์อุปราช อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
78 นางสาวเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
79 นางเจมขวัญ ศรียอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
80 นางเทียมจันทร์ นันต๊ะภาพ แม่บ้าน สำนักงานคณบดี
81 นางสาวเบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
82 นางเยาวทิวา นามคุณ อาจารย์ ดร. สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
83 นายเศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
84 นายเอกนรินทร์ สีฝั้น อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

 

©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง