Personal information System  
   

รายชื่อบุคลากร ตามวุฒิการศึกษา ปริญญาโท ทั้งหมด 38 รายการ


ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อ - นามสกุล
1 ปริญญาโท นางสาวกิตติกา ลิมปริวัฒนา
2 ปริญญาโท นางสาวกิตติมา สิงห์สนธิ์
3 ปริญญาโท นายจิรพันธ์ เครือสาร
4 ปริญญาโท นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
5 ปริญญาโท นางสาวณฤติยา เพ็งศรี
6 ปริญญาโท นางสาวณัฐชยา ปันทกา
7 ปริญญาโท นางสาวดารุณี นิพัทธ์ศานต์
8 ปริญญาโท นางสาวธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
9 ปริญญาโท นางสาวธิดารัตน์ ผมงาม
10 ปริญญาโท นางนภาลัย ศรีวิชัย
11 ปริญญาโท นางบุษราคัม อินทสุก
12 ปริญญาโท นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
13 ปริญญาโท นายปริตต์ สายสี
14 ปริญญาโท นายพงศ์ทวี ทัศวา
15 ปริญญาโท นางสาวพรชนนี ภูมิไชยา
16 ปริญญาโท นางสาวภัทราภรณ์ คำลือสาย
17 ปริญญาโท นางสาวมนตา รัตนจันทร์
18 ปริญญาโท นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
19 ปริญญาโท นางสาวรติรส ก้อนเงิน
20 ปริญญาโท นายวาทิต ธรรมเชื้อ
21 ปริญญาโท นายวิทเอก สว่างจิตร
22 ปริญญาโท นางวิมพ์วิภา บุญกลิ่น
23 ปริญญาโท นางสาววิศาธร ทนุกิจ
24 ปริญญาโท นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร
25 ปริญญาโท นายวีระชัย รินดวงดี
26 ปริญญาโท นายสมชาย เมืองมูล
27 ปริญญาโท นายสมบัติ คำมูลแก้ว
28 ปริญญาโท นายสุทธิมั่น ปิยะโกศล
29 ปริญญาโท นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา
30 ปริญญาโท นางสาวสุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
31 ปริญญาโท นางสาวสุวรรณี เครือพึ่ง
32 ปริญญาโท นางสาวอนงค์รัตน์ รินแสงปิน
33 ปริญญาโท นางสาวอภิรดี จีนคร้าม
34 ปริญญาโท นางอรทัย เลาอลงกรณ์
35 ปริญญาโท นายเกษตร วงศ์อุปราช
36 ปริญญาโท นางสาวเบญจมาศ พุทธิมา
37 ปริญญาโท นายเศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
38 ปริญญาโท นายเอกนรินทร์ สีฝั้น

 

©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง