Personal information System  
   

รายชื่อบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์ ทั้งหมด 28 รายการ


ลำดับ ชื่อตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล
1 อาจารย์ กิตติกา ลิมปริวัฒนา
2 อาจารย์ กิตติมา สิงห์สนธิ์
3 อาจารย์ จิรพันธ์ เครือสาร
4 อาจารย์ ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
5 อาจารย์ ณฤติยา เพ็งศรี
6 อาจารย์ ณัฐชยา ปันทกา
7 อาจารย์ ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
8 อาจารย์ ธิดารัตน์ ผมงาม
9 อาจารย์ นภาลัย ศรีวิชัย
10 อาจารย์ ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
11 อาจารย์ พงศ์ทวี ทัศวา
12 อาจารย์ พรชนนี ภูมิไชยา
13 อาจารย์ ภัทราภรณ์ คำลือสาย
14 อาจารย์ มนตา รัตนจันทร์
15 อาจารย์ รติรส ก้อนเงิน
16 อาจารย์ วิทเอก สว่างจิตร
17 อาจารย์ วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
18 อาจารย์ วิศาธร ทนุกิจ
19 อาจารย์ วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
20 อาจารย์ สมบัติ คำมูลแก้ว
21 อาจารย์ สุทธิมั่น ปิยะโกศล
22 อาจารย์ สุธาสินี ยันตรวัฒนา
23 อาจารย์ สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
24 อาจารย์ สุวรรณี เครือพึ่ง
25 อาจารย์ อภิรดี จีนคร้าม
26 อาจารย์ อรทัย เลาอลงกรณ์
27 อาจารย์ เกษตร วงศ์อุปราช
28 อาจารย์ เอกนรินทร์ สีฝั้น

 

©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง