Personal information System  
   

บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ทั้งหมด 64 รายการ


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1 อาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3 อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4 อาจารย์มนตา รัตนจันทร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5 อาจารย์รติรส ก้อนเงิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
7 อาจารย์ ดร.สุธิดา พลชำนิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
8 อาจารย์ ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ สาขาวิชาภาษาไทย
11 อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย สาขาวิชาภาษาไทย
12 อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น สาขาวิชาภาษาไทย
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ สาขาวิชาภาษาไทย
14 อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล สาขาวิชาภาษาไทย
15 อาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม สาขาวิชาภาษาไทย
16 อาจารย์สุวรรณี เครือพึ่ง สาขาวิชาภาษาไทย
17 อาจารย์ณัฐชยา ปันทกา สาขาวิชาภาษาไทย
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม อินทสุก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
19 อาจารย์ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล เพียรผดุงพร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
21 อาจารย์นภาลัย ศรีวิชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22 อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23 อาจารย์พงศ์ทวี ทัศวา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
24 อาจารย์วิศาธร ทนุกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 อาจารย์สมบัติ คำมูลแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
26 อาจารย์กิตติกา ลิมปริวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
27 อาจารย์กิตติมา สิงห์สนธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28 อาจารย์พรชนนี ภูมิไชยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
29 อาจารย์ณฤติยา เพ็งศรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
31 อาจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
37 อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
41 อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
42 อาจารย์เกษตร วงศ์อุปราช สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
43 อาจารย์ ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
44 อาจารย์สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
45 อาจารย์สุธาสินี ยันตรวัฒนา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50 อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51 อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52 อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
53 อาจารย์ ดร.พิชชา ถนอมเสียง สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
54 อาจารย์จิรพันธ์ เครือสาร สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
55 อาจารย์ ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์ รินแสงปิน สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
57 อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกลิ่น สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
59 อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ พุทธิมา สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
63 อาจารย์ ดร.เยาวทิวา นามคุณ สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา
64 อาจารย์วิทเอก สว่างจิตร สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา

 

©2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง