ประเด็นที่ 1

การลดต้นทุนในการประกอบอาชีพหลัก/รอง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ประเด็นที่ 2

การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่า จาก เรื่องเล่า (Storytelling) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ประเด็นที่ 3

การลดรายจ่ายในครัวเรือน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ประเด็นที่ 4

การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้(รายได้/อาชีพเสริม)ในครัวเรือนหรือชุมชนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญา ความต้องการ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ประเด็นที่ 5

การส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนหรือชุชน จากองค์ความรู้ของงานวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ประเด็นที่ 6

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปัญญา สุขภาวะอารมณ์และสังคม รักสถาบันหรือเกิดความรักความสามัคคี โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ที่มาและความสำคัญโครงการ

ชุมชนของหมู่บ้านทุ่งรวงทอง มีความผูกพันกับโรงเรียนขุมชนบ้านทุ่งเป็นอย่างดี มีการถ่อยทอดภูมิปัญญาจากชุมชนสู่นักเรียนในโรงเรียนอยู่เป็นประจำ และด้วยชุมชนที่มีศักยภาพสูงในการปลูกข้าวและมีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ข้าวกล้อง แก่นตะวัน มาเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มคุณภาพ ความหลากหลายให้กับขนมทองม้วนและวาฟเฟิล ซึ่งเป็นขนมที่มีคนชื่นชอบรับประทานเป็นจำนวนมาก โรงเรียนในชุมชน (โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง) ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มาร่วมพัฒนาสูตรกับภูมิปัญญาความรู้ของคนในชุมชน ให้ได้ขนมที่มีจุดเด่น น่ารับประทาน อาทิเช่นความหลากหลายของไส้ขนม คุณประโยชน์ของขนมที่ส่วนประกอบของข้าวกล้อง แก่นตะวัน เพื่อช่วยเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้คนในชุมชนบนฐานขององค์ความรู้จากภูมิปัญญาความรู้ของคนในชุมชนทุ่งรวงทอง รวมทั้งองค์ความรู้ในโรงเรียน ที่ได้สั่งสมมาและได้ประสานองค์ความรู้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้และประยุกต์เข้ากับความหลากหลายของทรัพยากรในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และโรงเรียน

วัตถุประสงค์ โครงการเพิ่มรายได้ชุมชนด้วย
ขนมทองม้วนข้าวกล้องกรอบและวาฟเฟิลข้าวกล้องเพิ่มรายได้ให้เยาวชนและชุมชน

เพื่อใช้การทำขนมที่มีส่วนประกอบของแก่นตะวัน เป็นสื่อกลางขับเคลื่อนไปสู่ผลลัพธ์ดังนี้

กิจกรรมการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาทางบัญชี สู่การลดต้นทุนบัญชีในการประกอบอาชีพ

กิจกรรมการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่า จาก “เรื่องเล่า” (storytelling)

Zero waste เหลือทิ้งศูนย์ ลดต้นทุนรายจ่าย

การจัดการเรียนรู้การสร้างรายได้ในท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน Community Based Learning (CBL) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาด้านส่งเสริมทักษะในอาชีพของคนในชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างอำนาจในตนของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งรวงทองและชุมชนที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนข้าวกล้องกรอบและวาฟเฟิลข้าวกล้อง

เนื้อหา ความรู้ และระดับทักษะ ที่เกิดจากการเรียนรู้

            จากการประสานองค์ความรู้จากการวิจัยและภูมิปัญญาของคนไทยในชุมนทุ่งรวงทอง รวมทั้งวัตถุดิบที่เป็นจุดเด่นและหาได้ง่ายจากชุมชน ในการเพิ่มคุณภาพ จุดเด่นให้กับขนม สูตร ส่วนผสม วิธีการในการทำขนมทองม้วนข้าวกล้องกรอบและวาฟเฟิลข้าวกล้อง ดังนี้

Read More