ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  10 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 299 เรื่อง
  ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  1 2562 สำนักประสานงานความร่วมมือกองทุน มรภ.-สกว. สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
  - อ.วิทเอก สว่างจิตร
  2,008,000.00 RDC6240002
  2 2562 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  - อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
  2,414,937.00 TRP6140502
  3 2562 รูปแบบการจัดการเรียน การสอนห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
  - อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ
  120,000.00 ลก.3/2562
  4 2562 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีผสานจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง
  - ผศ.สมชาย เมืองมูล
  53,000.00 ลก.2/2562
  5 2562 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แนวคิด CCR ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  - อ.วิทเอก สว่างจิตร
  2,500.00 คร.015/2562
  6 2562 การศึกษาผลของการประเมินเพื่อ การเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  - ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
  2,500.00 คร.014/2562
  7 2562 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาปรัชญาการศึกษา
  - อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
  5,000.00 คร.013/2562
  8 2562 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
  - อ.ดร.สุจิตรา ปันดี
  2,500.00 คร.012/2562
  9 2562 ผลการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาทักษะการคิดสำหรับครู สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2
  - อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
  2,500.00 คร.011/2562
  10 2562 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสัมพันธภาพในรายวิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
  - อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
  2,500.00 คร.010/2562


  ©2019 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd