ผลงานวิจัยที่มีชื่อ "จิรพันธ์ เครือสาร"

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวด้วยกิจกรรมตามแนวคิด จิตตปัญญาศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 8,950.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤตพลังของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร    ศิริพร วงค์ตาคำ    วิศาธร ทนุกิจ    ปณิสรา จันทร์ปาละ                     
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 80,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อัมเรศ เนตาสิทธิ์
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : พิชชา ถนอมเสียง    จิรพันธ์ เครือสาร    นภาลัย ศรีวิชัย                        
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 47,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น                              
ปีงบประมาณ : 2560
งบประมาณ : 201,520.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร                              
ปีงบประมาณ : 2558
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร                              
ปีงบประมาณ : 2558
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูอนุบาลโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : ศิรินารถ วัฒนกุล
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิไลวรรณ กลิ่นถาวร    มนตา รัตนจันทร์    ปราโมทย์ พรหมขันธ์    เบญจมาศ พุทธิมา    ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก    จิรพันธ์ เครือสาร               
ปีงบประมาณ : 2557
งบประมาณ : 100,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Parenting behaviors that to enhance the emotional skills of child in Childhood Development Center: Ban Auem, Sub-district Administrative Organization (SAO): Ban Auem, Muang District, Lampang province)
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    วิมพ์วิภา ถาสกุล    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา                        
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 75,940.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การใช้นิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 3,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ผลของการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยโปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนด้านทักษะการตระหนักรู้ ตนเองของนักศึกษาราชภัฏลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2555
งบประมาณ : 3,000.00 บาท