ผลงานวิจัยที่มีชื่อ "ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา"

ชื่องานวิจัย : กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครู ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการศึกษา ยุค 4.0
ชื่อผู้วิจัย : ปณตนนท์ เถียรประภากุล
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อภิรดี จีนคร้าม    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา                           
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 7,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครูโดยอิงแนวคิด การเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ชื่อผู้วิจัย : ปณิสรา จันทร์ปาละ
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์    วิมพ์วิภา บุญกลิ่น    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา                        
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 16,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกริทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : ปณิสรา จันทร์ปาละ    ปณตนนท์ เถียรประภากุล                           
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 12,050.00 บาท

ชื่องานวิจัย : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายตามหลัก 3 อ องค์ประกอบสุขภาพกายดีสำหรับผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา    วิทเอก สว่างจิตร    ปณิสรา จันทร์ปาละ    ชิสาพัชร์ ชูทอง                     
ปีงบประมาณ : 2562
งบประมาณ : 56,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสัมพันธภาพในรายวิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2562
งบประมาณ : 2,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การใช้กระบวนการเรียนรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2557
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2557
งบประมาณ : 5,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Parenting behaviors that to enhance the emotional skills of child in Childhood Development Center: Ban Auem, Sub-district Administrative Organization (SAO): Ban Auem, Muang District, Lampang province)
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    วิมพ์วิภา ถาสกุล    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา                        
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 75,940.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ในรายวิชามนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 3,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ผลการศึกษาอัตมโนทัศน์และความวิตกกังวลทางสังคมของชุมชนบ้านหลุก : กรณีศึกษาครอบครัวที่มีการฆ่าตัวตาย
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา    ปณตนนท์ เถียรประภากุล    ปณิสรา จันทร์ปาละ                     
ปีงบประมาณ : 2555
งบประมาณ : 25,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2555
งบประมาณ : 3,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ความฉลาดทางอารมณ์กับระดับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2554
งบประมาณ : 15,000.00 บาท