ผลงานวิจัยที่มีชื่อ "วิมพ์วิภา บุญกลิ่น"

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวสู่วัยชรายุค 4.0
ชื่อผู้วิจัย : พิชชา ถนอมเสียง
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์    วิมพ์วิภา บุญกลิ่น    อนงค์รัตน์ รินแสงปิน                        
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 10,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครูโดยอิงแนวคิด การเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ชื่อผู้วิจัย : ปณิสรา จันทร์ปาละ
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์    วิมพ์วิภา บุญกลิ่น    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา                        
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 16,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : พิชชา ถนอมเสียง    ปณิสรา จันทร์ปาละ    อดุลย์ ปัญญา                        
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 10,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายตามหลัก 3 อ องค์ประกอบสุขภาพกายดีสำหรับผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา    วิทเอก สว่างจิตร    ปณิสรา จันทร์ปาละ    ชิสาพัชร์ ชูทอง                     
ปีงบประมาณ : 2562
งบประมาณ : 56,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤตพลังสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจ้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : สุจิตรา ปันดี
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : ปริญญภาษ สีทอง    เบญจมาศ พุทธิมา    พิชชา ถนอมเสียง    วิมพ์วิภา บุญกลิ่น                     
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 90,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤตพลังของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร    ศิริพร วงค์ตาคำ    วิศาธร ทนุกิจ    ปณิสรา จันทร์ปาละ                     
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 80,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของเด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : สุธิดา พลชำนิ    วิศาธร ทนุกิจ                           
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 47,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น                              
ปีงบประมาณ : 2560
งบประมาณ : 201,520.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างวินัยเชิงบวกของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2560
งบประมาณ : 5,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การใช้กิจกรรมกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2559
งบประมาณ : 5,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร                              
ปีงบประมาณ : 2558
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับแกนนำเยาวชน ชุมชนบ้านหลวงใต้
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น                              
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในรายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิต
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 3,000.00 บาท