ผลงานวิจัยที่มีชื่อ "อดุลย์ ปัญญา"

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน
ชื่อผู้วิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : พิชชา ถนอมเสียง    ปณิสรา จันทร์ปาละ    อดุลย์ ปัญญา                        
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 10,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาชน จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อดุลย์ ปัญญา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    ภานุวัฒน์ รังสรรค์                           
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 7,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ผลของการใช้ชุดฝึกต้นแบบพัฒนาจิตลักษณะแบบบูรณาการและทักษะแบบบูรณาการที่มีต่อเจตคติและพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมสถาบันอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้วิจัย : อดุลย์ ปัญญา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2558
งบประมาณ : 20,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ผลของการใช้ชุดฝึกจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : อดุลย์ ปัญญา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล                              
ปีงบประมาณ : 2555
งบประมาณ : 3,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การใช้ชุดฝึกจิตลักษณะที่มีต่อลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : อดุลย์ ปัญญา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2554
งบประมาณ : 2,000.00 บาท