ผลงานวิจัยที่มีชื่อ "อนงค์รัตน์ รินแสงปิน"

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวสู่วัยชรายุค 4.0
ชื่อผู้วิจัย : พิชชา ถนอมเสียง
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์    วิมพ์วิภา บุญกลิ่น    อนงค์รัตน์ รินแสงปิน                        
ปีงบประมาณ : 2563
งบประมาณ : 10,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อัมเรศ เนตาสิทธิ์
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน                              
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 329,700.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะเพื่อผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์    ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล    ชัดนารี มีสุขโข    ปณตนนท์ เถียรประภากุล    อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์    ศิริพรรณ กาจกำแหง            
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 20,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปบบการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะ โดยการมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : ปณตนนท์ เถียรประภากุล
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : ฤาชุตา เนตรจัด    อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    ชัดนารี มีสุขโข    ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์    เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์    ศิริพรรณ กาจกำแหง    เฉลิมชัย สุขจิตต์    สมชาย บุญศิริเภสัช         
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 31,111.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาชน จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อดุลย์ ปัญญา
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    ภานุวัฒน์ รังสรรค์                           
ปีงบประมาณ : 2561
งบประมาณ : 7,500.00 บาท

ชื่องานวิจัย : แผนงานวิจัย : การส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อัมเรศ เนตาสิทธิ์
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    สุธิดา พลชำนิ                           
ปีงบประมาณ : 2560
งบประมาณ : 360,610.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ในความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของเยาวชนในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2560
งบประมาณ : 30,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร                              
ปีงบประมาณ : 2558
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2557
งบประมาณ : 5,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Parenting behaviors that to enhance the emotional skills of child in Childhood Development Center: Ban Auem, Sub-district Administrative Organization (SAO): Ban Auem, Muang District, Lampang province)
ชื่อผู้วิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน    วิมพ์วิภา ถาสกุล    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา                        
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 75,940.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับแกนนำเยาวชน ชุมชนบ้านหลวงใต้
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น                              
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 50,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2556
งบประมาณ : 3,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ผลการศึกษาอัตมโนทัศน์และความวิตกกังวลทางสังคมของชุมชนบ้านหลุก : กรณีศึกษาครอบครัวที่มีการฆ่าตัวตาย
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล    ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา    ปณตนนท์ เถียรประภากุล    ปณิสรา จันทร์ปาละ                     
ปีงบประมาณ : 2555
งบประมาณ : 25,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดีของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2555
งบประมาณ : 3,000.00 บาท

ชื่องานวิจัย : ความคาดหวังของผู้ใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ชื่อผู้วิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
ชื่อผู้ร่วมวิจัย :                              
ปีงบประมาณ : 2554
งบประมาณ : 15,000.00 บาท