คณะกรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
คณาจารย์ประจำ

ผศ.ปริตต์ สายสี
คณาจารย์ประจำ

อ.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
คณาจารย์ประจำ

รศ.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประจักษ์ สีหราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย รินดวงดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5-2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 4-2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2-2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1-2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (11/2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (371/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง