ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.สมชาย เมืองมูล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ.อภิรดี จีนคร้าม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.วิทเอก สว่างจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้

ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ
หัวหน้างานหลักสูตร

อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ
หัวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายวีระชัย รินดวงดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศแจ้งยกเลิกการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 38 ด่วน !
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • การติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edulpru.com
 • ©2021 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง