Responsive imageNews

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและการศึกษาบริบทและความต้องการของโรงเรียน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ให้การกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิด


News

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและการศึกษาบริบทและความต้องการของโรงเรียน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นางอัมพร มั่งมูล นักทรัพยากรบุคคล ได้ให้การกล่าวต้อนรับ


News

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่การประชุมชี้แจงและการศึกษาบริบทและความต้องการของโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563


News

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่จัดการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป. ลำปาง เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด...
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.