ผลงานบริการวิชาการ


ปี พ.ศ. 2561

 1. การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตด้วยการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (Resilience Quotient :RQ) สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน
 2. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA – Like และ O - net
 3. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จังหวัดลำปาง
 4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยบูรณาการสื่อออนไลน์แบบ Active Learning
 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
 6. ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาเด็กพิเศษ (บูรณาการกับรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู)
 7. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เสริมศักยภาพครูในยุคไทยแลนด์ 4.0
 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายไทยแลนด์ 4.0”
 9. การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการวัดประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
 10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ปี พ.ศ. 2562

 1. "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมศักยภาพครูในยุคไทยแลนด์ 4.0"
 2. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
 3. การบริการวิชาการบูรณาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนเพื่อสร้างเครือข่ายครูภาษาไทย
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 7. การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง (Augmented Reality Technology)
 8. การพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน (บูรณาการบริการวิชาการและวิจัยในรายวิชาทฤษฎีและบริการให้คำปรึกษา)
 9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น"
 10. โครงการออกค่ายอาสานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการวิชาการกับรายวิชาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.